โปรโมชั่น บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต ออมอุ่นใจ ได้คุ้ม 3 ต่อ (วันนี้ -31 มี.ค 60)
โปรนี้โดนใจ?

 ประกันชีวิต ออมอุ่นใจ ได้คุ้ม 3 ต่อ ❗️


0050dd


เงื่อนไขต่อที่ 1 โปรโมชั่นเลือกเงินคืน / บัตรกำนัล

 •  ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมแคมเปญได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก SCB Life : ประกันเพราะอุ่นใจได้เงินหมุน 15/7, เพราะอุ่นใจ ได้เงินออม 15/8, เพราะอุ่นใจ ออมสั้นทันใจ 15/5, เพราะคุ้มชดเชย 2 เท่า, เพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60, Treasure+, มรดกตามใจ, เพราะห่วงใยให้ครอบครัว, เพราะห่วงใยให้ชดเชย, เพราะรัก 65/5 ผลิตภัณฑ์จาก CHUBB Life : Super Life และ Super Protection
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด จะต้องลงนามและชำระเงินระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60 และกรมธรรม์จะต้องอนุมัติภายในวันที่ 15 เม.ย. 60
 • ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดไทยพาณิชย์ หรือ เงินคืนเข้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ หรือ บัตรกำนัลโดยเป็นบัตรเติมน้ำมันปตท. หรือ บัตรกำนัลเซ็นทรัล หรือ บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่าตามกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้าหรือส่งบัตรกำนัลตามที่อยู่ที่ลุกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วัน หลังจากใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับการอนุมัติและออกเป็นกรมธรรม์ และพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook)
 • กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุเลือกรับเงินคืนหรือบัตรกำนัลไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดโดยอัตโนมัติ
 • กรณีลูกค้าเลือกรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ ลูกค้าต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดโดยต้องระบุบัญชีดังกล่าวในแบบฟอร์มแลกรับของกำนัล โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกันภัย หรือชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น หากลูกค้าไม่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดที่ลูกค้าระบุในใบคำขอเอาประกันภัยในส่วนของการรับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • กรณีลูกค้าเลือกรับเงินคืนเข้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ลูกค้าต้องระบุเลขที่บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับเงินคืนในแบบฟอร์มแลกรับของกำนัล โดยชื่อเจ้าของบัตรเครดิตต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกันภัย หรือชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น หากลูกค้าไม่ระบุเลขที่บัตรเครดิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดที่ลูกค้าระบุในใบคำขอเอาประกันภัยในส่วนของการรับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ
 • กรณีที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ให้ลูกค้าได้สำเร็จ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรเติมน้ำมันปตท. ให้โดยอัตโนมัติ ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคารฯ
 • สงวนสิทธิ์ มอบของกำนัลสูงสุด 1 รายการ/ท่าน/ผลิตภัณฑ์ ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลโดยพิจารณาจากวันที่ลูกค้าลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิต หากวันที่ลุกค้าลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิตตรงกับรายการส่งเสริมใดของธนาคาร ลูกค้าจะได้รับของกำนัลตามรายการส่งเสริมการขายนั้น
 • ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารมิได้เป็นผู้ผลิต บริการและ/หรือนำเข้า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตบริการ และ/หรือนำเข้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการให้บริการใดๆทั้งสิ้น
 • ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ควรชำระเบี้ยประกันและถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจไม่ได้หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • การใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่ปตท. หรือ เซ็นทรัล หรือ เทสโก้ โลตัส หรือ ผู้ออกบัตรกำนัลกำหนด
 • การใช้ Voucher บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ จากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุด้านหลัง Voucher และตามที่ไทยแอร์เอเชีย กำหนด
 • สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 เงื่อนไขต่อที่ 2 โปรโมชั่นรับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0%

 • เฉพาะใบคำขอเอาประกันชีวิตที่ลงนามและชำระเงิน ระหว่าง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 60 เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“บัตรฯ”) รับสิทธิผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% เมื่อซื้อประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ SCB Life ไม่มีค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำในการทำรายการผ่อนชำระ รับสิทธิผ่อนนาน 3 เดือน
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ CHUBB Life รับสิทธิ์ผ่อนชำระนาน 6 เดือน โดยจะต้องมียอดชำระขั้นต่ำตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • 5. ลูกค้าต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • ธนาคารฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งผ่อนชำระของธนาคารทุกประการ

 

เงื่อนไขต่อที่ 3 โปรโมชั่นรับเอกสิทธิ์พิเศษ SCB FIRST PRIVILEGE BANKING และ SCB PRIME

เอกสิทธิ์พิเศษ SCB FIRST PRIVILEGE BANKING  

 •  สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตามประกาศของธนาคาร ที่มีค่าเบี้ยรายปี 1,000,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ภายใน 31 มี.ค. 60
 • ลูกค้าจะใช้เอกสิทธิ์พิเศษ SCB FIRST PRIVILEGE BANKING ได้ต่อเมื่อใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับอนุมัติเป็นกรมธรรม์และพ้นระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook) โดยลูกค้าต้องทำการสมัครบัตรเครดิต SCB FIRST และได้รับการอนุมัติจากธนาคาร
 • ในการสมัครรับเอกสิทธิ์ SCB FIRST PRIVILEGE BANKING ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้เพื่อใช้ในการสมัครและพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST โดยเอกสิทธิ์ SCB FIRST PRIVILEGE BANKING มีอายุ 2 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้หน้าบัตร
 • เมื่อครบกำหนด 2 ปีแล้ว หากลูกค้ามีความประสงค์จะรับเอกสิทธิ์นี้ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตในปีที่ซื้อประกันใหม่ เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดรวมสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB FIRST และ/หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิ์พิเศษ SCB FIRST แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาค

เอกสิทธิ์พิเศษ SCB PRIME

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตามประกาศของธนาคาร ที่มีค่าเบี้ยรายปี 300,000-999,999 บาทต่อกรมธรรม์ ภายใน 31 มี.ค. 60
 • สมาชิกใหม่จะใช้เอกสิทธิ์บัตร SCB PRIME ได้ต่อเมื่อใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับอนุมัติเป็นกรมธรรม์และพ้นระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook) โดยสมาชิกต้องทำการสมัครบัตร SCB PRIME และได้รับการอนุมัติจากธนาคาร
 • ในการสมัครบัตร SCB PRIME สมาชิกจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้เพื่อใช้ในการสมัครและพิจารณาอนุมัติบัตร SCB PRIME
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตในกรณีที่เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตไม่ครบถ้วน
 • เอกสิทธิ์ SCB PRIME มีอายุ 2 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้หน้าบัตร
 • เมื่อครบกำหนด 2 ปีแล้ว หากสมาชิกมีความประสงค์จะรับเอกสิทธิ์ SCB PRIME ต่อไป สมาชิกจะต้องมียอดรวมของเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในปีนั้นๆ เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
 • ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิ์ SCB PRIME แก่สมาชิกตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB PRIME, www.scb.co.th/scbprime หรือสอบถามที่ SCB PRIME Service Center โทร. 02-7777555

เงื่อนไขทั่วไป

 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้

ดูโปรโมชั่น บัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ ทั้งหมด

กระเป๋าฉีกยังมีโปรโมชั่นดีดี ดีลเด็ดๆ อีกเพี๊ยบเลยนะคะติดตามทุกโปรโมชั่นได้ที่นี่เว็บเดียว ครบ‼ 

มาเป็นแฟนกระเป๋าฉีกสิ ช่องทางติดต่อดังนี้
..
kapowchic Facebook Fanpage : facebook.com/kapowchic
kapowchic Twitter : twitter.com/kapowchic

kapowchic Pinterest : 
pinterest.com/kapowchic

ครบทุกโปรเด็ด : www.kapowchic.com