โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% หรือ 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท (วันนี้ -24 พ.ค 60)

โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% หรือ 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท (วันนี้ -24 พ.ค 60)
โปรนี้โดนใจ?

ช้อปคุ้ม รับคืน กับบัตรเครดิต KTC

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% หรือ 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท

📱 ลงทะเบียนส่งมาที่ 0613845000 พิมพ์ TL วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท ) และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ)

ยิ้มเลยใช่มั้ยล่ะคะ บัตรเครดิต KTC บัตรเดียวคุ้ม!!

วันนี้ -24 พ.ค 60

เงื่อนไข

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ TL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) กำหนด 1 SMS ต่อ 1 รายการแบ่งชำระ กรณีมีรายการมากกว่ารายการ SMS เคทีซีจะยึดถือรายการแบ่งชำระที่มียอดใช้สูงที่สุด
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000

ดูโปรโมชั่น Tesco Lotus ทั้งหมด


ดูโปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC ทั้งหมด

กระเป๋าฉีกยังมีโปรโมชั่นดีดี ดีลเด็ดๆ อีกเพี๊ยบเลยนะคะติดตามทุกโปรโมชั่นได้ที่นี่เว็บเดียว ครบ‼ 

มาเป็นแฟนกระเป๋าฉีกสิ ช่องทางติดต่อดังนี้
..
kapowchic Facebook Fanpage : facebook.com/kapowchic
kapowchic Twitter : twitter.com/kapowchic

kapowchic Pinterest : 
pinterest.com/kapowchic

ครบทุกโปรเด็ด : www.kapowchic.com