โปรโมชั่น บัตรเครดิต อิออน ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% (วันนี้ -31

วันนี้แค่ใช้บัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค เติมน้ำมันและมียอดสะสมตามที่กำหนดก็ได้รับเงินคืนสูงสุด 5% 

 

 

โปรโมชั่นจากบัตรเครดิต อิออน มื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน โกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิคที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%

 

ยอดใช้จ่ายสะสม (บาท) บัตรเครดิตอิออน โกลด์
เครดิตเงินคืน (%)
บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค
เครดิตเงินคืน (%)
3,000 – 4,999 บาท 3% 1%
5,000 บาทขึ้นไป 5% 3%
จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท / บัตรหลัก / เดือน
ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
300 บาท / บัตรหลัก / เดือน
ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

สำหรับการคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะคำนวณยอดการใช้จ่ายทั้งหมดแบ่งเป็น 5 รอบ ไม่รวมยอดใช้จ่ายย้อนหลังนะคะ ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเข้าบัตรหลัก 

 

 • รอบที่ 1 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2560
 • รอบที่ 2 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 2560
 • รอบที่ 3 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2560
 • รอบที่ 4 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ก.ค. 2560
 • รอบที่ 5 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 2560

โปรโมชั่นดีดีที่บอกได้คำเดียวว่ายิ่งเติมยิ่งคุ้ม ปั้มเชลล์เข้าร่วมทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ😍😍😍 

📱 โปรดลงทะเบียนทาง SMS โดยพิมพ์ SH ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 หรือลงทะเบียนที่ www.aeon.co.th และรอข้อความตอบรับจากระบบ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง / บัตร ตลอดระยะเวลารายส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่เคยลงทะเบียนแล้วระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 59 – 31 มี.ค. 2560 ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนโกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิคที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนโกลด์ และบัตรเครดิตอิออน คลาสสิคที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 ส.ค. 2560 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออนจะได้รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
  บัตรเครดิตอิออน โกลด์
  ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 – 4,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 3%
  ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5%
  (จำกัด 500 บาท / บัตรหลัก / เดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค- ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 – 4,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1%
  – ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3%
  (จำกัด 300 บาท / บัตรหลัก / เดือน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 3. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ SH ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่ต้องเว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ dtac, AIS, True Move H (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือลงทะเบียนที่ www.aeon.co.th และรอข้อความตอบรับจากระบบก่อนการใช้จ่าย (1 ครั้ง / บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่เคยลงทะเบียนแล้วระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 59 – 31 มี.ค. 2560 ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)
 4. ยอดใช้จ่ายและเซลส์สลิปไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 5. ผู้ถือบัตรต้องคงสถานสภาพการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตอิออนที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 6. บริษัทฯ จะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และจะไม่คำนวณยอดใช้จ่ายย้อนหลัง โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเข้าบัตรหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแบ่งรอบการคำนวณยอดใช้จ่ายเป็น 5 รอบ ดังนี้
  • รอบที่ 1 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2560
  • รอบที่ 2 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 2560
  • รอบที่ 3 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2560
  • รอบที่ 4 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ก.ค. 2560
  • รอบที่ 5 : ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 2560
 7. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากสิ้นสุดรอบการคำนวณยอดใช้จ่าย แต่ละรอบ
 8. กรณียอดใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดรอบการคำนวณยอดใช้จ่ายแต่ละรอบ
 9. สิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตอิออนโดยทุจริตการใช้เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์หรือเพื่อธุรกิจ การโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนดและ/หรือการกระทำผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 13. กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 14. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
กระเป๋าฉีกยังมีโปรโมชั่นดีดี ดีลเด็ดๆ อีกเพี๊ยบเลยนะคะติดตามทุกโปรโมชั่นได้ที่นี่เว็บเดียว ครบ‼ 

มาเป็นแฟนกระเป๋าฉีกสิ ช่องทางติดต่อดังนี้
..
kapowchic Facebook Fanpage : facebook.com/kapowchic
kapowchic Twitter : twitter.com/kapowchic

kapowchic Pinterest : 
pinterest.com/kapowchic

ครบทุกโปรเด็ด : www.kapowchic.com